مقداد شکیبا

کارشناس فناوری اطلاعاتتحصیلاتمشاغل فعلیسوابق کاری گذشتهمهارت های فنیتماس با من

Mobile : 09121771941

Email : meghdad [at] shakiba.net

Weblog : mshakiba.blog.ir